W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 prowadzony będzie nabór na

kwalifikacyjne kursy zawodowe w następujących zawodach:

 

 

1. Technik Elektryk (311303)

 

Kwalifikacja E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 

 

 

 

2. Technik Informatyk (351203)

 

Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.

 

 

Zasady naboru:

 

1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez szkołę przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów posiadających zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego przyjmowani są kandydaci, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.

3. na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e) samotne wychowanie dziecka przez kandydata.

Kryteria te mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal są wolne miejsca na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 

- termin składania dokumentów: 14.04. 2015r. - 22.08.2015r.

- wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 25.08.2015r. godz. 1100

- wywieszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc: 26.08.2015r. godz. 1100

- postepowanie uzupełniające: 27.08.2015r. - 28.08.2015r.

- wywieszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 29.08.2015r. godz. 1100

 

Wymagane dokumenty:

 

1. Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy skierowany do dyrektora szkoły.

2. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

3. Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub poświadczona kopia przez notariusza lub dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył)

4. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.

5. Dokumenty potwierdzające wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.