W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Regulamin Rekrutacji  w  Zespole  Szkół nr 1 w Koluszkach

rok szkolny 2023/2024

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach regulują:

 • 1

1. Regulamin określa  tryb przyjmowania kandydatów, kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym, wymagane dokumenty oraz wskazuje terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów. 

 • 2

1. W związku z elektronicznym wspomaganiem rekrutacji kandydat, składając dokumenty określa pozycje swoich preferencji przyjęcia do danej klasy.

2. Na pierwszym miejscu wpisuje szkołę - klasę o najwyższej preferencji. Jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą do zakwalifikowania go do kilku oddziałów zostaje zakwalifikowany tylko do tego z nich, któremu przyznał najwyższą pozycję wśród swoich preferencji.

 • 3

Komisja Rekrutacyjna 

Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Komisja Rekrutacyjna

 1. Komisję powołuje i ustala jej zadania dyrektor Zespołu Szkół nr 1.
 2. W skład Komisji wchodzą:
 • przewodniczący Komisji
 • 2 nauczycieli
 1. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów i ustala listę przyjętych do szkoły w trybie
  i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności:
 • potwierdza dane wprowadzane przez kandydatów do elektronicznego systemu szkolnej rekrutacji;
 • zatwierdza wygenerowaną listę kandydatów przyjętych do klas pierwszych na określone kierunki w poszczególnych typach szkół;
 • przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wszystkie wymagane dokumenty;
 • udziela niezakwalifikowanym kandydatom informacji o możliwości zmiany klasy - profilu lub wyboru innej szkoły;
 • dokumentuje swoją pracę i przebieg posiedzeń protokolarnie;
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 • 4

1. Punktowanymi przedmiotami w przypadku rekrutacji do Technikum nr 1 w Koluszkach                      ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej są: 

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • technika

2. Przy ustalaniu liczby punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej stosuje                     się przeliczenie ocen zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.11.2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2022 poz. 2431);

 • 5

1. Punktowanymi przedmiotami w przypadku rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia                             w Koluszkach ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej są: 

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • technika

2. Przy ustalaniu liczby punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej stosuje                     się przeliczenie ocen zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.11.2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2022 poz. 2431);

 • 6

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu ZS nr 1 w Koluszkach nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria,  które mają  jednakową wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 • 7

Terminy kwalifikowania i informowania o wynikach przedstawione są poniżej:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym –od 24 kwietnia 2023 r. do 23 maja 2023 r. do godz. 12:00
  oraz w postępowaniu uzupełniającym– od 21 lipca 2023 godz. 12:00 do 26 lipca 2023 r.
  do godz. 12:00.
  W przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek

z wyborem dowolnej liczby oddziałów w obrębie trzech szkół (albo większej liczby szkół, o ile organ prowadzący dopuści taką możliwość), składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach,
  w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności wraz poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta w postępowaniu rekrutacyjnym, nadanie wnioskom statusu zweryfikowany –do 31 maja 2023 oraz w postępowaniu uzupełniającym –
  do 31 lipca 2023 r.
 2. Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym– od 4 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r., do godz. 15:00.
 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru)
  o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 6 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. godz. 15:00.
 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty – do 12 lipca 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym –
  do 31 lipca 2023 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym – 14 lipca 2023 r. do godz. 12:00
  oraz w postępowaniu uzupełniającym – 1 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.
 6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia wdanym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym – od 24 kwietnia 2023 r. do 17 lipca 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym –
  od 20 lipca 2023 r. do 1 sierpnia 2023 r.
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w postępowaniu rekrutacyjnym – od 14 lipca 2023 r. godz. 12:00 do 20 lipca 2023 r.
  oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 1 sierpnia 2023 r. godz. 12:00 do 4 sierpnia 2023 r. godz. 12:00. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata / prawny opiekun lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie do 22 lipca 2022 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym
  do 10 sierpnia 2022 r. godz. 12:00, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. W takim przypadku wymagane zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r.
 8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – 21 lipca 2023 r. do godz. 12:00
  oraz w postępowaniu uzupełniającym 7 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00.
 9. Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole w postępowaniu rekrutacyjnym – do 21 lipca 2023 r. do godz. 13:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 7 sierpnia 2023 r. do godz. 13:00.
 10. Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym – do 21 lipca 2023 r., a w postępowaniu uzupełniającym – 8 sierpnia 2023 r.
 11. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym- do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 12. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 13. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 14. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni
  od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

 

 • 8

Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin rekrutacji uczniów Zespołu Szkół nr 1 dotyczy absolwentów szkoły podstawowej.
 2. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
 3. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, informacją o uzyskanych przez nich wynikach przechowywane są w szkole nie krócej niż rok.

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.