W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Regulamin Rekrutacji  w  Zespole  Szkół nr 1 w Koluszkach

rok szkolny 2024/2025

 

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach regulują:

·     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

·     Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.11.2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2022 poz. 2431 z późn. zm.);

·       Zarządzenie nr 7/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim.

·     Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2019 poz. 1536);

·      Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę
w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

·       Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

 

§1

1. Regulamin określa  tryb przyjmowania kandydatów, kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym, wymagane dokumenty oraz wskazuje terminy postępowania rekrutacyjnego,
w tym terminy składania dokumentów. 

§2

1. W związku z elektronicznym wspomaganiem rekrutacji kandydat, składając dokumenty określa pozycje swoich preferencji przyjęcia do danej klasy.

2. Na pierwszym miejscu wpisuje szkołę - klasę o najwyższej preferencji. Jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą do zakwalifikowania go do kilku oddziałów zostaje zakwalifikowany tylko do tego z nich, któremu przyznał najwyższą pozycję wśród swoich preferencji.

 

§3

Komisja Rekrutacyjna

Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Komisja Rekrutacyjna

1.    Komisję powołuje i ustala jej zadania dyrektor Zespołu Szkół nr 1.

2.    W skład Komisji wchodzą:

 • przewodniczący Komisji
 • 2 nauczycieli

3.   Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów i ustala listę przyjętych do szkoły w trybie
i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności:

 • potwierdza dane wprowadzane przez kandydatów do elektronicznego systemu szkolnej rekrutacji;
 • zatwierdza wygenerowaną listę kandydatów przyjętych do klas pierwszych na określone kierunki w poszczególnych typach szkół;
 • przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wszystkie wymagane dokumenty;
 • udziela niezakwalifikowanym kandydatom informacji o możliwości zmiany klasy - profilu lub wyboru innej szkoły;
 • dokumentuje swoją pracę i przebieg posiedzeń protokolarnie;
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

§4

1. Punktowanymi przedmiotami w przypadku rekrutacji do Technikum nr 1 w Koluszkach ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej są: 

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • technika

2. Przy ustalaniu liczby punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej stosuje się przeliczenie ocen zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.11.2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2022 poz. 2431);

 

§5

1. Punktowanymi przedmiotami w przypadku rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia  w Koluszkach ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej są: 

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • technika

2. Przy ustalaniu liczby punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej stosuje   się przeliczenie ocen zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.11.2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2022 poz. 2431);

 

§6

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu ZS nr 1 w Koluszkach nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria,  które mają  jednakową wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§7

Terminy kwalifikowania i informowania o wynikach przedstawione są poniżej:

 

1.        Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –
od 22 kwietnia 2024 r. do 21 maja 2024 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym
wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 23 lipca 2024 godz. 12:00 do 26 lipca 2024 r. do godz. 12:00.

W przypadku prowadzenia naboru za pomocą systemów informatycznych wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.

2.       Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem
tych okoliczności wraz z poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta w postępowaniu rekrutacyjnym, nadanie wnioskom statusu zweryfikowany – do 29 maja 2024 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 29 lipca 2024 r.

3.    Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków
w postępowaniu rekrutacyjnym – od 3 lipca 2024 r. do 8 lipca 2024 r.

4.    Uzupełnienie złożonego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą systemów informatycznych wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru)
o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 3 lipca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. godz. 15:00.

5.    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń
o wynikach egzaminu ósmoklasisty – do 11 lipca 2024 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 30 lipca 2024 r.

6.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym – 15 lipca 2024 r. do godz. 12:00
oraz w postępowaniu uzupełniającym – 31 lipca 2024 r. do godz. 12:00.

7.    Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym – od 22 kwietnia 2024 r. do 16 lipca 2024 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym –
od 22 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

8.    Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, a także umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu w postępowaniu rekrutacyjnym – od 15 lipca 2024 r. godz. 12:00 do 18 lipca 2024 r. godz. 12:00
oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 31 lipca 2024 r. godz. 12:00 do 2 sierpnia 2024 r. godz. 12:00.

9.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – 19 lipca 2024 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym 5 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00.

10.  Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole w postępowaniu rekrutacyjnym – do 19 lipca 2024 r. do godz. 13:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 5 sierpnia 2024 r. do godz. 13:00.

11.  Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym – do 22 lipca 2024 r., a w postępowaniu uzupełniającym – 6 sierpnia 2024 r.

12.  Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym – do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

13.  Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

14.  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni
od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

15.  Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni
od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

 

 

§8

Postanowienia końcowe 

1.    Regulamin rekrutacji uczniów Zespołu Szkół nr 1 dotyczy absolwentów szkoły podstawowej.

2.    Decyzje Komisji Rekrutacyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.

3.   Protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, informacją o uzyskanych przez nich wynikach przechowywane są w szkole nie krócej niż rok.

 

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.